Tursti mellom løvtrær

MILJØSTRATEGI

store mål for miljøet

 

Miljø og bærekraft står sentralt i utviklingen av Kystbyen Slemmestad, og det er utarbeidet en omfattende miljøstrategi for prosjektet. Strategien består av mål basert på de seks av FNs bærekraftsmål som prosjektet i størst mulig grad har mulighet til å påvirke.

kortsiktige og langsiktige miljømål

 

Miljømålene tar utgangspunkt i følgende av FNS bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål 7 – Ren energi for alle

FNs bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og samfunn

FNs bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 15 – Liv på land

FNs bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene

 

For hvert av bærekraftsmålene er det utarbeidet konkrete miljømål for Slemmestad Brygge og Kystbyen Slemmestad. Dette inkluderer kortsiktige mål som skal nås innen utgangen av 2023 og langsiktige mål frem mot 2030.

 

Tursti mellom løvtrær

FNs bærekraftsmål 7:

Ren energi for alle

Miljømål 2023
 • Slemmestad Brygge skal bygge energieffektive bygg med følgende energimerke:
  • energimerke A for kontorbygg.
  • etterspørre energimerke A for boliger. Krav om minimum energiklasse B.
  • energimerke B for rehabiliterte kontorbygg med forbehold om teknisk/økonomisk/miljømessig hensiktsmessighet.
 • Gjennomsnittlig energiforbruk i eksisterende bygg skal følges opp.
 • Andel fornybar energi brukt i våre bygg skal gradvis økes.
 • Nye nærings- og kontorbygg skal ha energioppfølgingssystem (EOS).
 • Nye og rehabiliterte bygg skal energimerkes.
Miljømål 2030
 • Slemmestad Brygge skal redusere gjennomsnittlig energiforbruk og øke andelen fornybar energi betydelig.

FNs bærekraftsmål 11:

Bærekraftige byer og samfunn

Miljømål 2023
 • Alle Slemmestad Brygges utviklingsprosjekt skal planlegges med utgangspunkt i «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling».
 • Ved bygging, rehabilitering og drift av våre eiendommer skal Slemmestad Brygge etterspørre utslippsfri transport. Dersom leverandøren ikke kan levere en slik løsning skal Slemmestad Brygge be om leverandørens plan for å øke andelen transporttjenester som er basert på nullutslippsteknologi.
 • I 2025 skal Slemmestad Brygges byggeplasser være tilnærmet utslippsfrie. Ved innkjøp av nytt utstyr eller transportmiddel skal Slemmestad Brygge velge utslippsfrie alternativer dersom disse er tilgengelige.
 • Utbyggingen på Slemmestad skal tilrettelegge for redusert personbiltrafikk. Slemmestad Brygge skal regelmessig følge opp andelen som går eller reiser med henholdsvis fossilbil, elbil, delebil, sykkel og kollektivtransport (buss og båt).
Miljømål 2030
 • Slemmestad Brygge skal bidra til bærekraftig stedsutvikling.

FNs bærekraftsmål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

Miljømål 2023
 • Alle nybygg skal BREEAM sertifiseres.
 • Slemmestad Brygge skal utrede mulighet for rehabilitering av bygg som ikke allerede er vedtatt revet.
 • Slemmestad Brygges større prosjekt skal oppnå min 40 % ombruk/ombrukbarhet av materialer/produkter. Ved ombygging må ombruk økes og avfallsmengde reduseres betydelig.
 • Slemmestad Brygge skal unngå bruk av miljøskadelige kjemikalier og substitusjonsvurderinger skal utføres.
 • Avfallsmengde generert på byggeplass skal reduseres til maksimalt 25 kg/m2 og 70 % av avfallet fra byggevirksomhet skal ombrukes eller materialgjenvinnes.
 • Sorteringsgraden for avfall i driftsperioden (etter byggets ferdigstillelse) skal følges opp.
Miljømål 2030
 • Slemmestad Brygge skal øke graden av ombruk av produkter/materialer vesentlig og utnytte naturressurser effektivt.

FNs bærekraftsmål 13:

Stoppe klimaendringene

Miljømål 2023
 • Klimagassutslippet fra nybygg skal reduseres med 40 % sammenliknet med referansebygg.
 • Slemmestad Brygges bygg og områder skal være klimatilpasset.
Miljømål 2030
 • Slemmestad Brygges eiendommer skal kunne stå imot klimarelatert risiko og betydelig grad redusere klimagassutslipp knyttet til nybygg.

FNs bærekraftsmål 15:

Liv på land

Miljømål 2023
 • Enhver utbygging skal øke tomtens økologiske verdi.
 • Slemmestad Brygge skal ikke bruke planter på fremmedartlisten.
 • Det skal gjennomføres en registrering av økologien på Slemmestad. Eksisterende planter på fremmedartlisten skal gradvis fjernes.
Miljømål 2030
 • Biologisk mangfold på Slemmestad Brygges eiendommer skal økes.

FNs bærekraftsmål 17:

Samarbeid for å nå målene

Miljømål 2023
 • Slemmestad Brygge skal samarbeide med andre for å nå målene i miljøstrategien. Dette gjelder blant andre Asker kommune, Viken fylkeskommune, Enova, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.
Miljømål 2030
 • Fremme partnerskap og samarbeid for å nå målene i miljøstrategien.